Polski | Português | Lietuviu Kalba | Russian | Tetum | Gaeilge | Ulstèr-Scotch
Text size : A | A | A

Dungannon and South Tyrone Borough Council

You are here » Home

Ulstèr-Scotch

Fair faa ye tae Rathgannon Sooth Owenslann Burgh Cooncil

Oor Burgh

Tha Burgh o Rathgannon an Sooth Owenslann taks in an airt o 315 squarr km, frae tha broo o Loch Neagh tae tha Fermanay mearin, an alang tha mairches o tha Coontie Ronelann.

The hae 50,000 resydentèrs thereaboots. Tha Burgh lippens ower ocht tae fairmin an forbye it mauns tae brïng in monie an owerseys hannlin.

Tha Proavost o Rathgannon an Sooth Owenslann Burgh Cooncil fur 2006/2007 is Cooncillor Barry Monteith an tha Proavost Deputie is Cooncillor Patsy Daly.

In 2001, tha Cooncil caa’d tha D’Hondt gate, at lats tha offys o Proavost an Proavost Deputie be weirdit wi an ee tae tha bouk o tha pairtie.

Thar’s 22 lectit memmers at daes forespaikers fur tha Rathgannon an Sooth Owenslann Airt – 9 Sinn Féin, 5 DUP, 4 UUP, 4 SDLP.

Tha Cooncil foregaithers oan tha saiconn Monday o ilka mond at 7.30 in tha eenin.

Tha Curn

Tha Cooncil haes tha direct owerance o a braid reenge o aisements thereaboots forbye daein wiceman an forespaiker anent sindèrie aisements fur resydentèrs in tha Burgh.

Tha main aisements tha Cooncil haes tha ontak o wad be:

● Steids fur redd
● Airts an Fowkgates Daeins
● Biggin Owerance
● Biryin Gruns
● Resydentèr Mellins
● Aisements fur Resydentèrs
● Fennin o yins Cowffin
● Owerance o Dugs an Reddin
● Lairnin an Fairin adae wi Yird-Hainin
● Owerance o Mait
● Poust an Safétie at Wark
● Mannerin o Braird
● Leeshinces
● Sillerie Oncum Inby
● Owerance o Soon an Fylement
● Spoarts gruns
● Pairks, Lannwart Airts an Spoartin
● Poast Nummerin
● Redit Aisements
● Resydentèr Poust
● Lïftin o Rachery an Reddin o Jaains
● Registratin o Hamebrïngins, Inlaiks an Merridges
● Oncum o Weel-Mennin an Spoarts
● Dichtin tha Cassey
● Castin ower Quhit tae Cry Raas
● Recyclin
● Sichtseers

Owersettin Cooncil Scrievins:

Tha Cooncil bes thirlt tae fordèrin Ulstèr-Scotch.


Designed and Developed by Biznet IIS